Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5149 ДГС Гурково 16.04.2021 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж,демонтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП ДГС Гурково за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
5137 ДГС Гурково 16.03.2021 214201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,758.72 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури. Виж пълна информация
5115 ДГС Гурково 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
472 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 1607 куб.м. 1065 куб.м. 398 куб.м. 3580 куб.м.
чб,бк,гбр,трп
214112, 214115 и 214121 Продажба на стояща дървесина на корен 162,027.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5114 ДГС Гурково 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
226 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 747 куб.м. 168 куб.м. 0 куб.м. 1199 куб.м.
бб,чб,здгл,ак,врб,елш
214118, 214119 и 214120 Процедури за добив на дървесина 43,287.34 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5057 ДГС Гурково 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1090 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 4256 куб.м. 3322 куб.м. 398 куб.м. 9179 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,трп,брз
214112, 214113, 214114, 214115 и 214116 Продажба на стояща дървесина на корен 420,913.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5055 ДГС Гурково 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 224 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 275 куб.м.
чб, здб, срлп, чдб
214117 Процедури за добив на дървесина 11,678.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5012 ДГС Гурково 28.01.2021 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Транспорт на 3 000 тона прогнозно количество добита дървесина от стабилизиран път на териториалния обхват на ТП „ДГС Гурково” до „Кастамону България”АД с.Горно Сахране Виж пълна информация
5010 ДГС Гурково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 303 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 441 куб.м.
бб,чб
214108 Процедури за добив на дървесина 16,568.16 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5009 ДГС Гурково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 138 куб.м.
бб, чб
214108 Процедури за продажба на дървесина 13,885.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
5008 ДГС Гурково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 406 куб.м. 375 куб.м. 278 куб.м. 1126 куб.м.
бб, бк, гбр, здб
214103, 214111 Продажба на стояща дървесина на корен 51,965.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4986 ДГС Гурково 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
576 куб.м. 83 куб.м. 0 куб.м. 5410 куб.м. 295 куб.м. 0 куб.м. 6364 куб.м.
бб,чб,здб,бк,гбр,мждр,кл,яв,яс,трп,бл,цр,ак,врбсрлп
214110 Продажба на стояща дървесина на корен 279,215.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4880 ДГС Гурково 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
Процедура № 4880 на ДГС Гурково от 15.12.2020 е прекратена!
4847 ДГС Гурково 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м.
бб
214103 Продажба на стояща дървесина на корен 3,621.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4846 ДГС Гурково 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
158 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб,чб
214107, 214108 Процедури за продажба на дървесина 22,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад Виж пълна информация
4845 ДГС Гурково 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
170 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 2523 куб.м. 1291 куб.м. 0 куб.м. 4059 куб.м.
бб,чб,здб,бк,гбр,мждр,кл,яв,яс,трп,бл,цр,ак,врбсрлп
214105, 214106, 214107, 214108 и 214109 Процедури за добив на дървесина 171,478.44 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4785 ДГС Гурково 26.11.2020 Събиране на оферти с обява 2,565.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3/1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
4725 ДГС Гурково 27.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 76 куб.м.
бб,здгл,бк,гбр
204146 Продажба на стояща дървесина на корен 4,182.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за МП Виж пълна информация
4724 ДГС Гурково 27.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 262 куб.м. 0 куб.м. 267 куб.м.
здб,бк,гбр,мждр
204147 Продажба на стояща дървесина на корен 13,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4723 ДГС Гурково 27.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 373 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 515 куб.м.
бб,чб,здгл,цр
204148 и 204149 Процедури за добив на дървесина 19,313.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4650 ДГС Гурково 24.09.2020 204201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 25,064.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури. Виж пълна информация