Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4117 ДГС Елхово 15.04.2020 Договаряне без предварително обявление 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор. Виж пълна информация
4113 ДГС Елхово 30.04.2020 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи, за офис техника. Виж пълна информация
4063 ДГС Елхово 22.04.2020 Открита процедура 21,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включително основен, теущ ремонт и профилактика, доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП ДГС Елхово, по обособени позиции:
I. Основен, текущ ремонт и профилактика на МПС.
II. Доставка на резервни части по заявка на възложителя.
Виж пълна информация
4044 ДГС Елхово 20.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита,подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
3934 ДГС Елхово 13.03.2020 Открита процедура 7,474.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици

Виж пълна информация
3920 ДГС Елхово 25.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 120 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 912 куб.м. 0 куб.м. 1035 куб.м.
цр;бл;кдб;ак;сф
2011 Процедури за добив на дървесина 20,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обект № 2011 Виж пълна информация
3884 ДГС Елхово 13.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 56 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 1514 куб.м. 0 куб.м. 1615 куб.м.
чб;кгбр;цр;бл;мжд;дб;чб
2010 Продажба на стояща дървесина на корен 84,875.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
3883 ДГС Елхово 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 152 куб.м. 2035 куб.м. 0 куб.м. 2189 куб.м.
цр;бл;кгбр.
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 116,017.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
3865 ДГС Елхово 05.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ЕЛХОВО" Виж пълна информация
3835 ДГС Елхово 29.01.2020 2/2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 358,300.47 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и оран горски разсадник в Обект №2/2020 Виж пълна информация
3827 ДГС Елхово 27.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 66 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 257 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.
ак
2017 Продажба на стояща дървесина на корен 21,275.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
3822 ДГС Елхово 28.01.2020 1/2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническо задание към обект №1/2020. Виж пълна информация
3811 ДГС Елхово 22.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 279 куб.м. 94 куб.м. 1554 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 2103 куб.м.
чб,бб,цр,бл
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 80,653.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен. Виж пълна информация
3740 ДГС Елхово 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 279 куб.м. 94 куб.м. 1554 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 2103 куб.м.
чб;бб;цр;бл
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 80,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2016 Виж пълна информация
Процедура № 3740 на ДГС Елхово от 20.12.2019 е прекратена!
3632 ДГС Елхово 09.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 150 куб.м. 538 куб.м. 3605 куб.м. 0 куб.м. 4317 куб.м.
чб, бб,цр,бл,лп
2009, 2012 Продажба на стояща дървесина на корен 228,801.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен обекти №2009 и № 2012 Виж пълна информация
Процедура № 3632 на ДГС Елхово от 09.12.2019 е прекратена!
3614 ДГС Елхово 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 121 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2001 куб.м. 0 куб.м. 2123 куб.м.
цр,бл,кдб
2007,2008 Продажба на стояща дървесина на корен 112,519.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба за местни търговци на стояща дървесина на корен обекти №2007 и №2008 Виж пълна информация
3613 ДГС Елхово 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 678 куб.м. 61 куб.м. 59 куб.м. 5011 куб.м. 0 куб.м. 5823 куб.м.
чб;бб;цр;бл;кдб,кгбр,лдб,пбрс,пкл
2001,2002,2003,2004,2005,2006 Процедури за добив на дървесина 117,234.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2001, № 2002, № 2003, № 2004, № 2005, № 2006 Виж пълна информация
3520 ДГС Елхово 05.11.2019 11.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на ДГС Елхово Виж пълна информация
3502 ДГС Елхово 29.10.2019 04.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, ЗЛОД и др. необходими бланки за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”. Виж пълна информация
3441 ДГС Елхово 01.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Елхово”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Виж пълна информация