Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3254 ДГС Елхово 14.08.2019 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
3126 ДГС Елхово 28.06.2019 Открита процедура 5,920.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на съществуващи лесокултурни прегради на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
3091 ДГС Елхово 20.06.2019 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на горска техника и прикачен инвентар: един брой мотофреза /включваща работни органи, гуми и ремарке/ за изораване и фрезоване на наличните площи за производство на фиданки в разсадник „Трънково“ Виж пълна информация
3085 ДГС Елхово 19.06.2019 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
3035 ДГС Елхово 31.05.2019 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика , доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово”, по обособени позиции:
I. Обособена позиция №1 - Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика
II. Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части и консумативи
Виж пълна информация
2966 ДГС Елхово 12.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
тп
3/2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,052.97 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на тополови култури - кастрене на тополови култури в Обект №3/2019 Виж пълна информация
2964 ДГС Елхово 09.04.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на разсадник „Трънково“ Виж пълна информация
2958 ДГС Елхово 12.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 523 куб.м. 0 куб.м. 534 куб.м.
цр,бл,кдб
1905 Процедури за добив на дървесина 10,947.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост, Обект №1905 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2893 ДГС Елхово 21.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.
цр,бл
1919 Процедури за добив на дървесина 2,028.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост, Обект №1919 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2843 ДГС Елхово 25.03.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери,и др .техника в извън гаранционен срок за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2804 ДГС Елхово 18.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 57 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1625 куб.м. 0 куб.м. 1694 куб.м.
цр,бл,кдб
1917 и 1918 Процедури за добив на дървесина 33,033.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №1917 и №1918 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2790 ДГС Елхово 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2773 ДГС Елхово 08.02.2019 2/2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 347,570.72 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и дейности в горски разсадник „Трънково” в Обект №2/2019 Виж пълна информация
2736 ДГС Елхово 20.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
1901Д Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2736 на ДГС Елхово от 20.02.2019 е прекратена!
2728 ДГС Елхово 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2707 ДГС Елхово 21.01.2019 1/2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на услугата товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесина от временен склад до складовете, определени в техническите задания към обект №1/2019 Виж пълна информация
2652 ДГС Елхово 18.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Елхово" Виж пълна информация
2626 ДГС Елхово 18.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 138 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 2009 куб.м. 0 куб.м. 2359 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мжд
№1910 и №1912 Продажба на стояща дървесина на корен 125,027.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти №1910 и №1912 на територията на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2625 ДГС Елхово 18.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 375 куб.м. 50 куб.м. 1356 куб.м. 1315 куб.м. 0 куб.м. 3096 куб.м.
чб, цр, бл
1902а, 1908а и 1909а Процедури за продажба на дървесина 202,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина, находяща се на временни складове в Обекти №№ 1902а, 1908а и 1909а Виж пълна информация
2624 ДГС Елхово 18.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 1147 куб.м. 0 куб.м. 1166 куб.м.
цр,бл
1911 Продажба на стояща дървесина на корен 61,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен от обект №1911 Виж пълна информация