Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5260 ДГС Ивайловград 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4170 куб.м. 0 куб.м. 4252 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2101-1;2102-1;2104-1;2111-1;2112-1;2114-1;2116-1;2008-1; Процедури за продажба на дървесина 294,535.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2101-1;2102-1;2104-1;2111-1;2112-1;2114-1;2116-1;2008-1; Виж пълна информация
5259 ДГС Ивайловград 19.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;
2113-1;2119-1; Процедури за продажба на дървесина 58,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2113-1;21119-1; - М.Ф. Виж пълна информация
5214 ДГС Ивайловград 02.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,061.47 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : отглеждане на тополови култури" . Виж пълна информация
5167 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5390 куб.м. 0 куб.м. 5468 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2102;2104;2111;2116;2008; Процедури за добив на дървесина 147,526.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2102;2104;2111;2116;2008; Виж пълна информация
5160 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3060 куб.м. 0 куб.м. 3138 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2102-1;2104-1;2111-1;2114-1;2116-1;2008-1; Процедури за продажба на дървесина 217,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2102-1;2104-1;2111-1;2114-1;2116-1;2008-1; Виж пълна информация
5159 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;
2113-1;2119-1; Процедури за продажба на дървесина 58,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2113-1;21119-1; - М.Ф. Виж пълна информация
5080 ДГС Ивайловград 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
577 куб.м. 1915 куб.м. 169 куб.м. 1452 куб.м. 1916 куб.м. 0 куб.м. 6029 куб.м.
бб;чб;бл;здб;гбр;кгбр;цр;
2106;2108; Продажба на стояща дървесина на корен 232,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти :2106;2108;
Виж пълна информация
5078 ДГС Ивайловград 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12495 куб.м. 0 куб.м. 12580 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2101;2102;2104;2105;2111;2112;2114;2115;2116;2117;2008; Процедури за добив на дървесина 314,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.об.№2101;2102;2104;2105;2111;2112;2114;2115;2116;2117;2008; Виж пълна информация
5077 ДГС Ивайловград 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1696 куб.м. 0 куб.м. 1696 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;кдб;
2113;2119; Процедури за добив на дървесина 42,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.об.№2113;2119 - М.Ф. Виж пълна информация
4976 ДГС Ивайловград 21.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
301 куб.м. 435 куб.м. 89 куб.м. 857 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 1882 куб.м.
чб; бб; здб; бл; кдб; брз; мжд;301
2120; Продажба на стояща дървесина на корен 76,917.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год. обект :2120; Виж пълна информация
4938 ДГС Ивайловград 23.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8070 куб.м. 0 куб.м. 8143 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2106;2107;2108;2110;2118;2004;2009; Продажба на стояща дървесина на корен 359,594.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти :2106;2107;2108;2110;2118;2004;2009;
Виж пълна информация
4907 ДГС Ивайловград 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 4,491,511.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4907 на ДГС Ивайловград от 17.12.2020 е прекратена!
4784 ДГС Ивайловград 01.12.2020 Публично състезание 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване доставка, монтаж и пущане в експлоатация на котел на дърва с пиролизно горене за нуждите на ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД Виж пълна информация
4783 ДГС Ивайловград 19.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,890.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина Виж пълна информация
4762 ДГС Ивайловград 01.12.2020 Открита процедура 8,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС ИВАЙЛОВГРАД Виж пълна информация
4761 ДГС Ивайловград 10.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на ПП Депа на територията на ТП ДГС Ивайловград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4742 ДГС Ивайловград 05.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2870 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2870 куб.м.
чб; бб;
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 83,230.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4715 ДГС Ивайловград 28.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
389 куб.м. 1413 куб.м. 170 куб.м. 889 куб.м. 169 куб.м. 0 куб.м. 3030 куб.м.
чб; бб; здб; бл;
2028;2029;2030; Продажба на стояща дървесина на корен 104,741.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4669 ДГС Ивайловград 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4106 куб.м. 0 куб.м. 4284 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2008;2009;2015;2018; Процедури за добив на дървесина 116,637.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4668 ДГС Ивайловград 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1965 куб.м. 0 куб.м. 2143 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2008-1;2009-1;2015-1;2018-1; Процедури за продажба на дървесина 150,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация