slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6559 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Черенбор,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Акация,Върба,Череша,Шестил 2302-1 Процедури за продажба на дървесина 53,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6558 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Черенбор,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Явор,Върба,Клен,Турскалеска,Череша,Шестил 2301-1 Процедури за продажба на дървесина 65,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6557 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Смърч,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Ясен,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 2307-1 Процедури за продажба на дървесина 151,875.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6555 ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 Бялбор,Смърч,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Липа,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 2306-1 Процедури за продажба на дървесина 91,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6554 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Бреза,Върба 2304-1 Процедури за продажба на дървесина 99,925.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6553 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор,Череша,Шестил 2303-Е Процедури за продажба на дървесина 59,205.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6552 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бук,Ясен,Трепетлика,Явор 2303-Е Процедури за продажба на дървесина 89,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6551 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бук,Зимендъб,Благун,Трепетлика 2302-Е Процедури за продажба на дървесина 74,745.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6550 ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 Бялбор,Смърч,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Бряст,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 2308-1 Процедури за продажба на дървесина 197,235.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6549 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Келявгабър,Върба,Клен,Череша 2305-1 Процедури за продажба на дървесина 152,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6548 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Зеленадуглазка 2304-Е Процедури за продажба на дървесина 29,860.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6547 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бук,Ясен,Явор 2301-Е Процедури за продажба на дървесина 74,815.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6546 ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 Бялбор,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Клен 231-МТ Процедури за продажба на дървесина 95,753.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6545 ДГС Кипилово 18.11.2022 21.11.2022 Бук,Зимендъб,Липа,Череша 232-1 Процедури за продажба на дървесина 7,622.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6544 ДГС Кипилово 18.11.2022 21.11.2022 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка 231-1 Процедури за продажба на дървесина 49,465.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6539 ДГС Стара река 29.12.2022 30.12.2022 здб бк гбр 2304-Е Процедури за продажба на дървесина 41,075.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6538 ДГС Стара река 29.12.2022 30.12.2022 чрш,бк,трп,яв,лп,здб,шс,цр,бл 2301-ЕМТ Процедури за продажба на дървесина 373,810.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6537 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бб бб бб см бб бб бб бб чб см см здгл здгл бб чб здгл бб бб бб бб здгл см бб чб бб чб чб бб бб бб бб чб бб см здгл бб бб чб см бб см бб бб см 2302-ЕМТ Процедури за продажба на дървесина 199,790.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6536 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 бк бк гбр брз трп ива здб бк гбр цр см бб бк гбр брз трп бк гбр здб шс см бк бб трп бк гбр трп брз гбр бк трп брз ива цр бк гбр 2307-Е Процедури за продажба на дървесина 188,475.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6535 ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 2306-Е Процедури за продажба на дървесина 158,365.00 лв. без ДДС Профил на купувача