Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4079 ДГС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол” Виж пълна информация
4078 ДЛС Тополовград 23.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа и поддържане на лесокултурни прегради и минерализовани ивици с обща дължина 25000 л.м. за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4076 ДГС Маджарово 22.04.2020 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника - компютри, принтери, скенери, копирни машини, UPS устройства за нуждите на ТП ДГС Маджарово“. Виж пълна информация
4075 ДГС Маджарово 22.04.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП ДГС Маджарово“ Виж пълна информация
4073 ДГС Стара Загора 06.04.2020 Публично състезание 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 48 месеца“ Виж пълна информация
4069 ДГС Свиленград 21.04.2020 Открита процедура 5,340.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4064 Централно Управление 24.03.2020 Събиране на оферти с обява 47,175.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Прилагане на природосъобразна система за индивидуално производство на висококачествена дървесина в насаждения – горска територия, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Малко Търново”, ТП „ДГС Звездец”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДЛС Граматиково” Виж пълна информация
4063 ДГС Елхово 22.04.2020 Открита процедура 21,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включително основен, теущ ремонт и профилактика, доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП ДГС Елхово, по обособени позиции:
I. Основен, текущ ремонт и профилактика на МПС.
II. Доставка на резервни части по заявка на възложителя.
Виж пълна информация
4061 ДГС Кости 24.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца
Виж пълна информация
4060 ДГС Звездец 28.04.2020 Открита процедура 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Звездец“ за срок от 24 месеца Виж пълна информация
4059 ДЛС Несебър 16.04.2020 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Периодична доставка чрез покупка на електро и железничарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Несебър" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4058 ДЛС Несебър 15.04.2020 Открита процедура 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техн. обслужване“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4057 ДГС Сливен 25.03.2020 26.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,050.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” на служителите на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН“ за срок от 12 месеца”. Виж пълна информация
4056 ДЛС Несебър 22.04.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на хранителни продукти и напитки (по обособени позиции) за нуждите на ловен дом/кухня/" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4051 ДГС Тунджа 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.)” Виж пълна информация
4050 ДГС Маджарово 15.04.2020 Открита процедура 2,679.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
4048 ДГС Твърдица 22.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица през 2020г." Виж пълна информация
4047 ДЛС Тополовград 15.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 44,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
4045 ДГС Чирпан 14.04.2020 Открита процедура 60,358.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, в т.ч. минерализовани ивици в ЛПП и минерализовани ивици по периферията на гората, и пътища за движение на противопожарна техника, с обща дължина 262.43км по обособени позиции за срок от 12 месеца, както следва:
Обособена позиция №1: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206203“
Обособена позиция №2: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206204“
Обособена позиция №3: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици,включително МИ по средата на ЛПП и МИ по периферията на гората,и горски пътища за движение на противопожарна техника,механизирано, в Обект 206205“
Виж пълна информация
4044 ДГС Елхово 20.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита,подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация