slide

Съобщения за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югоизточно държавно предприятие“ (ЮИДП), гр.Сливен, ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора“ (ТП „ДГС Стара Загора“).
Файл
Добавен
27.03.2020 / Централно Управление
Съобщение, относно процедури, включително електронни търгове, открити по реда на "Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държван и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
24.03.2020 / Централно Управление