slide

Заповеди

Заповед за позлване на ГТ за устройванме на пчелин
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Чирпан
Заповед № РД-05-160/17.08.2023 г. на Директора на РДГ Стара Загора за преустановяване на горскостопански, строителни, ремонтни и други дейности, нарушаващи спокойствието на дивеча през брачния период в срок от 01.09.2023г. до 30.09.2023 г. в района на дейност на ТП "ДЛС Мазалат"
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДЛС Мазалат
ЗАПОВЕД №РД-10-266/29.08.2023 за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин
Файл
Добавен
29.08.2023 / ДЛС Граматиково
Право на ползване в ГТ
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДЛС Тунджа
За безвъзмездно право на ползване в ГТ на постоянен пчелин
Файл
Добавен
09.08.2023 / ДГС Чирпан
Правила за закупуване на Горски територии от ДП за 2023г.
Файл
Добавен
09.06.2023 / Централно Управление
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Царево
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите.
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Царево
Учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти горска територия - частна държавна собственост - общ. Приморско/общ. Царево.
Файл
Добавен
05.04.2023 / ДГС Царево
Заповед за забранените отдели за пашуване
Файл
Добавен
27.03.2023 / ДГС Малко Търново
Учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти горска територия частна държавна собственост с площ на сервитутната зона 1 402 кв.м. общ. Приморско/4 300 кв.м. общ. Царево.
Файл
Добавен
22.03.2023 / ДГС Царево
Учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот горска територия - частна държавна собственост с площ на сервитутната зона 10 722 кв.м., общ. Приморско
Файл
Добавен
22.03.2023 / ДГС Царево
Заповед на община Созопол за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
20.03.2023 / ДГС Н. Паничарево
Заповед за учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин
Файл
Добавен
15.03.2023 / ДГС Кости
Заповед на община Малко Търново за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
27.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Приморско за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Заповед РД48-71/09.12.22г. за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл.163 от ЗГ и техните териториални поделения за периода 01.03.2023г.-29.02.2024г., съгласно приложението, неразделна част от настоящата заповед.
Файл
Добавен
12.12.2022 / Централно Управление
ЗАП-00940-27.10.2022
Файл
Добавен
01.11.2022 / ДЛС Тунджа
Заповед ЗАП 940/27.10.22 г. относно инвентаризацията на горските територии, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в границите на община Болярово, област Ямбол, както и горскостопански план за държавните горски територии на Ловностопански комплекс „Камен връх“, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Тунджа“, гр. Ямбол
Файл
Добавен
01.11.2022 / Централно Управление
Заповед РД-10-458_26.10.2022 - учредяване право на ползване за устройване на пчелин
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Стара Загора