slide

Заповеди

Заповед за продажба на първия явил се по време купувач
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Звездец
ЗАПОВЕД № РД 48-49/05.08.19ГГ. НА МЗХГ
Файл
Добавен
05.08.2019 / Централно Управление
Заповед РД 16-281/25.07.2019 год. на РДГ - Бургас за забрана достъпа и движението на физически лица и ППС до определени горски територии
Файл
Добавен
26.07.2019 / ДГС Бургас
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии - държавна собственост, за устройване на постоянен пчелин, в земл. с. Голямо Буково, общ. Средец
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Средец
Заповед за дежурните групи за проверки за АЧС.
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Звездец
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
06.06.2019 / ДГС Царево
Самостоятелно извършване на дейностите по сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1906, отд. 147 в, г; 148 и.
Файл
Добавен
16.05.2019 / ДГС Карнобат
ЗАПОВЕД №РД 48-34/14.05.19Г. ЗА ОТМЯНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДУ"САКАРА" В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТНА ТП ДГС СВИЛЕНГРАД
Файл
Добавен
15.05.2019 / Централно Управление
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
14.05.2019 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
22.04.2019 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
22.04.2019 / ДГС Царево
ЗАПОВЕД №РД 48-24/18.04.19Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДУ"БАЛИЕВО" В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТНА ТП ДГС ЦАРЕВО
Файл
Добавен
19.04.2019 / Централно Управление
ЗАПОВЕД №РД 48-23/12.04.19Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДУ"САКАРА" В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТНА ТП ДГС СВИЛЕНГРАД
Файл
Добавен
15.04.2019 / Централно Управление
Заповед №РД48-99/19.12.18г. за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ"Балдарана" в района на дейностна ТП ДГС Ивайловград
Файл
Добавен
04.01.2019 / Централно Управление
Заповед за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъми за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от ДП по член 163 от ЗГ и технитe ТП, за периода 01.03.19г до 29.02.2020г
Файл
Добавен
12.11.2018 / Централно Управление
Разпределение на количествата дървесина по населени места
Файл
Добавен
01.10.2018 / ДГС Сливен
Заповед за отмяна на Заповед за спиране на лова
Файл
Добавен
31.08.2018 / ДГС Сливен
Заповед № 773/22.08.2018г. на Изп. Директор на ИАГ
Файл
Добавен
29.08.2018 / ДГС Малко Търново
Заповед на основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, чл.30, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча
Файл
Добавен
10.08.2018 / ДГС Сливен
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
04.06.2018 / ДГС Царево