slide

Заповеди

Заповед РД-01-48/30.01.2017г. на кмета на гр. Царево инж. Георги Лапчев, на основание чл.44 ,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125, ал.1 от Закона за горите и предлохение на Директора на ТП"ДГС Кости" относно пашата
Файл
Добавен
10.02.2017 / ДГС Кости
Заповед ., на основание чл. 69, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 71, ал. 7 от Закона за горите, Заповед № РД – 10 - 231/04.08.2016 г. на Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството
Файл
Добавен
13.01.2017 / ДГС Царево
Заповед за прекратяване на Договор № 25/12.04.2016 г. за покупко-продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1608, от КЛФ-2016 г., ведно с Анекс № 01/29.12.2016 г. към него и задържане на гаранцията за изпълнение на договора
Файл
Добавен
11.01.2017 / ДГС Кости
Заповеди за прекратяване на процедури № 566 и 581
Файл
Добавен
29.11.2016 / ДГС Сливен
Заповед № РД 49-421 / 02.11.2016г. относно горите във фаза на старост
Файл
Добавен
25.11.2016 / Централно Управление
ЗАПОВЕД 1062/28.09.2016Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37, АЛ. 3, ЧЛ. 90, АЛ.6 И ЧЛ. 128, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА 18/07.10.15Г. ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Файл
Добавен
25.11.2016 / ДГС Царево
Заповед № РД 49-414 от 27.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия
Файл
Добавен
02.11.2016 / Централно Управление