slide

Заповеди

заповед паша
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица.
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Чирпан
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица.
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Чирпан
Заповеди на обшините Поморие, Руен и Несебър за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДЛС Несебър
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Заюкона за горите или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
18.03.2024 / Централно Управление
Заповед на министъра на земеделието и храните и утвърждаване на нов образец на позволително за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии-държавна и общинска собственост.
Файл
Добавен
14.03.2024 / Централно Управление
Заповед на министъра на земеделието и храните за определяне на месечна цена на ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии-държавна и общинска собственост.
Файл
Добавен
14.03.2024 / Централно Управление
Заповед на обшина Созопол за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
08.03.2024 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Приморско за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
27.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Малко Търново за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
27.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Заповед задържане гаранция.
Файл
Добавен
15.01.2024 / ДГС Твърдица
Учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти, горска територия - частна държавна собственост, с площ на сервитутната зона 1, 179 дка, общ. Приморско.
Файл
Добавен
11.10.2023 / ДГС Царево
Заповед за позлване на ГТ за устройванме на пчелин
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Чирпан
Заповед № РД-05-160/17.08.2023 г. на Директора на РДГ Стара Загора за преустановяване на горскостопански, строителни, ремонтни и други дейности, нарушаващи спокойствието на дивеча през брачния период в срок от 01.09.2023г. до 30.09.2023 г. в района на дейност на ТП "ДЛС Мазалат"
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДЛС Мазалат
ЗАПОВЕД №РД-10-266/29.08.2023 за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин
Файл
Добавен
29.08.2023 / ДЛС Граматиково
Право на ползване в ГТ
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДЛС Тунджа
За безвъзмездно право на ползване в ГТ на постоянен пчелин
Файл
Добавен
09.08.2023 / ДГС Чирпан
Правила за закупуване на Горски територии от ДП за 2023г.
Файл
Добавен
09.06.2023 / Централно Управление
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Царево
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите.
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Царево