slide

Заповеди

Заповед на община Малко Търново за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
27.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Приморско за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Заповед РД48-71/09.12.22г. за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл.163 от ЗГ и техните териториални поделения за периода 01.03.2023г.-29.02.2024г., съгласно приложението, неразделна част от настоящата заповед.
Файл
Добавен
12.12.2022 / Централно Управление
ЗАП-00940-27.10.2022
Файл
Добавен
01.11.2022 / ДЛС Тунджа
Заповед ЗАП 940/27.10.22 г. относно инвентаризацията на горските територии, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в границите на община Болярово, област Ямбол, както и горскостопански план за държавните горски територии на Ловностопански комплекс „Камен връх“, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Тунджа“, гр. Ямбол
Файл
Добавен
01.11.2022 / Централно Управление
Заповед РД-10-458_26.10.2022 - учредяване право на ползване за устройване на пчелин
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Стара Загора
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
09.08.2022 / ДГС Царево
Заповед РД 49-153 от 27.05.2022г.
Файл
Добавен
01.06.2022 / Централно Управление
ЗАПОВЕД РД-10-10/07.04.2022 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН
Файл
Добавен
08.04.2022 / ДЛС Несебър
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ДГТ НА ТП ДГС ГР.ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДГС Елхово
Заповед № РД - 10 - 45/10.03.2022 г. за учредено право на ползване в ГТ за устройване на постоянен пчелин
Файл
Добавен
15.03.2022 / ДГС Царево
Заповед РД-10-08/08.03.2022Г. за настаняване или преместване на временен пчелин
Файл
Добавен
11.03.2022 / ДЛС Несебър
Заповед за учредяване на право на ползване за устройване на постоянен пчелин в горска територия - държавна собственост
Файл
Добавен
15.02.2022 / ДГС Кости
Заповед
Файл
Добавен
31.01.2022 / ДЛС Тунджа
Заповед за учредяване право на ползване в ГТ за устройване на постоянен очелин, по смисъла на чл.70, ал.7 от ЗГ
Файл
Добавен
21.01.2022 / ДЛС Тунджа
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии - държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл.70, ал.7 от ЗГ
Файл
Добавен
21.01.2022 / ДЛС Тунджа
Заповед РД-10-1/12.01.2022 г. за безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин
Файл
Добавен
14.01.2022 / ДЛС Несебър
заповед постоянен пчелин за срок от 10 години
Файл
Добавен
31.12.2021 / ДГС Ивайловград
Заповед относно достъп до горски пътища.
Файл
Добавен
21.09.2021 / ДЛС Мазалат
Заповед за Утвърждаване на ГСП 2020-2030г.
Файл
Добавен
16.04.2021 / ДГС Гурково