slide

Заповеди

ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2103Ц СЪС СТОПАНСТВА: ТП „ДГС ЦАРЕВО”, ТП „ДГС КАРНОБАТ”, ТП „ДГС КОСТИ” И ТП „ДГС ТИЧА”
Файл
Добавен
22.12.2020 / Централно Управление
ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2102Ц СЪС СТОПАНСТВА: ТП „ДГС ТУНДЖА”, ТП „ДГС ЕЛХОВО”, ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД” И ТП „ДГС СВИЛЕНГРАД”
Файл
Добавен
22.12.2020 / Централно Управление
ИЗМЕНЕННИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОБЕКТ 2101Ц СЪС СТОПАНСТВА: ТП „ДГС АЙТОС”, ТП „ДГС БУРГАС”, ТП „ДЛС НЕСЕБЪР” И ТП „ДГС СРЕДЕЦ”
Файл
Добавен
22.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2106Ц със следните стопанства: ТП „ДГС Казанлък” и ТП „ДЛС Мазалат”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2101Ц със стопанства: ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2104Ц със стопанства: ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2103Ц със стопанства: ТП „ДГС Царево”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДГС Тича”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2102Ц със стопанства: ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
Измененние на заповед за прекратяване на търг за обект 2101Ц със стопанства: ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”
Файл
Добавен
11.12.2020 / Централно Управление
ЗАПОВЕД РД48-78/24.11.20 И ЗАП-938/23.11.20
Файл
Добавен
04.12.2020 / Централно Управление
Заповед РД49-293/15.09.20 г относно "Правила за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ.
Файл
Добавен
23.09.2020 / Централно Управление
Разпределение на количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица по населени места на територията на община Сливен
Файл
Добавен
15.06.2020 / ДГС Сливен
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МУСАЧЕВО,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
Файл
Добавен
27.05.2020 / ДГС Стара Загора
Заповед за утвърждаване на ГСП
Файл
Добавен
19.03.2020 / ДГС Чирпан
Заповед за безвъзмездно право на ползване в държавни горски територии
Файл
Добавен
17.02.2020 / ДГС Чирпан
ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ГРУПОВ ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ ОПРЕДЕЛЕН В Т.3.2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ ЧЛ.54, АЛ.1 ОТ ЗЛОД
Файл
Добавен
24.01.2020 / Централно Управление
Заповед №РД 48-18 за провеждане на конкурс за съвместна дейност за ДЛС Мазалат
Файл
Добавен
24.01.2020 / Централно Управление
Заповед РД 48-12/14.01.20г. за утвърждаване минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за организиран ловен туризъм, предоставяни отдържавните предприятия по чл.163 от Закона за горите и техните териториални поделения за периода от 01.03.20-28.02.21
Файл
Добавен
15.01.2020 / Централно Управление
Заповед за удължаване срока за групово ловуване на дива свиня
Файл
Добавен
08.01.2020 / Централно Управление
Заповед упълномощени служители за закупуване на горски територии
Файл
Добавен
17.10.2019 / ДГС Гурково