slide

Заповеди

ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ГРУПОВ ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ ОПРЕДЕЛЕН В Т.3.2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ ЧЛ.54, АЛ.1 ОТ ЗЛОД
Файл
Добавен
24.01.2020 / Централно Управление
Заповед №РД 48-18 за провеждане на конкурс за съвместна дейност за ДЛС Мазалат
Файл
Добавен
24.01.2020 / Централно Управление
Заповед РД 48-12/14.01.20г. за утвърждаване минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за организиран ловен туризъм, предоставяни отдържавните предприятия по чл.163 от Закона за горите и техните териториални поделения за периода от 01.03.20-28.02.21
Файл
Добавен
15.01.2020 / Централно Управление
Заповед за удължаване срока за групово ловуване на дива свиня
Файл
Добавен
08.01.2020 / Централно Управление
Заповед упълномощени служители за закупуване на горски територии
Файл
Добавен
17.10.2019 / ДГС Гурково
Заповед упълномощени служители за закупуване на горски територии
Файл
Добавен
17.10.2019 / ДГС Айтос
Заповед упълномощени служители за закупуване на горски територии
Файл
Добавен
15.10.2019 / ДЛС Ропотамо
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите
Файл
Добавен
08.10.2019 / ДГС Сливен
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия - ТП "ДГС Ново Паничарево"
Файл
Добавен
01.10.2019 / ДГС Н. Паничарево
Заповед РД 49-336 от 26.09.2019
Файл
Добавен
30.09.2019 / Централно Управление
Заповед
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Звездец
Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Сакара” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Свиленград” (ТП „ДГС Свиленград“), обособен със Заповед № РД 48-21/08.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
Файл
Добавен
03.09.2019 / Централно Управление
Учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в ДГТ на ТП ДГС гр.Елхово.
Файл
Добавен
27.08.2019 / ДГС Елхово
Заповед № РД 16-281/13.08.2019 год. на директора на РДГ - Бургас за отмяна на Заповед РД 16-281/25.07.2019 год. на директора на РДГ - Бургас.
Файл
Добавен
13.08.2019 / ДГС Бургас
Заповед за продажба на първия явил се по време купувач
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Звездец
ЗАПОВЕД № РД 48-49/05.08.19ГГ. НА МЗХГ
Файл
Добавен
05.08.2019 / Централно Управление
Заповед РД 16-281/25.07.2019 год. на РДГ - Бургас за забрана достъпа и движението на физически лица и ППС до определени горски територии
Файл
Добавен
26.07.2019 / ДГС Бургас
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии - държавна собственост, за устройване на постоянен пчелин, в земл. с. Голямо Буково, общ. Средец
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Средец
Заповед за дежурните групи за проверки за АЧС.
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Звездец
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
06.06.2019 / ДГС Царево