slide

Заповеди

Заповед № РД49-259/19.10.17г. за утвърждаване минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм и за услугите по ОЛТ.
Файл
Добавен
31.10.2017 / Централно Управление
заповед № РД - 10 - 084/02.10.2017 г.
Файл
Добавен
02.10.2017 / ДГС Царево
заповед № РД - 10 - 083/02.10.2017 г.
Файл
Добавен
02.10.2017 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в ГТ
Файл
Добавен
20.06.2017 / ДГС Царево
Заповед № ТП-01-46/07.02.2017 г. за УБПП за пчелин
Файл
Добавен
19.05.2017 / ДГС Кости
Заповед № ТП-01-45/07.02.2017 г. за УБПП за пчелин
Файл
Добавен
19.05.2017 / ДГС Кости
Заповед ТП-01-33/16.01.2017 г. за УБПП за пчелин
Файл
Добавен
19.05.2017 / ДГС Кости
Заповед за учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот - ДГТ, в землището на с. Дюлево, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
21.04.2017 / ДГС Средец
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ОБЩИНА ОПАН.
Файл
Добавен
04.04.2017 / ДГС Стара Загора
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ОБЩИНА ОПАН.
Файл
Добавен
04.04.2017 / ДГС Стара Загора
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ОБЩИНА ОПАН.
Файл
Добавен
04.04.2017 / ДГС Стара Загора
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОПАН, ОБЩИНА ОПАН.
Файл
Добавен
04.04.2017 / ДГС Стара Загора
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯСТРЕБОВО, ОБЩИНА ОПАН.
Файл
Добавен
04.04.2017 / ДГС Стара Загора
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КИРИЛОВО, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА.
Файл
Добавен
28.03.2017 / ДГС Стара Загора
Заповед РД-01-48/30.01.2017г. на кмета на гр. Царево инж. Георги Лапчев, на основание чл.44 ,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125, ал.1 от Закона за горите и предлохение на Директора на ТП"ДГС Кости" относно пашата
Файл
Добавен
10.02.2017 / ДГС Кости
Заповед ., на основание чл. 69, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 71, ал. 7 от Закона за горите, Заповед № РД – 10 - 231/04.08.2016 г. на Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството
Файл
Добавен
13.01.2017 / ДГС Царево
Заповед за прекратяване на Договор № 25/12.04.2016 г. за покупко-продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1608, от КЛФ-2016 г., ведно с Анекс № 01/29.12.2016 г. към него и задържане на гаранцията за изпълнение на договора
Файл
Добавен
11.01.2017 / ДГС Кости
Заповеди за прекратяване на процедури № 566 и 581
Файл
Добавен
29.11.2016 / ДГС Сливен
Заповед № РД 49-421 / 02.11.2016г. относно горите във фаза на старост
Файл
Добавен
25.11.2016 / Централно Управление
ЗАПОВЕД 1062/28.09.2016Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37, АЛ. 3, ЧЛ. 90, АЛ.6 И ЧЛ. 128, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА 18/07.10.15Г. ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Файл
Добавен
25.11.2016 / ДГС Царево