slide

Заповеди

ЗАПОВЕД №РД 48-23/12.04.19Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДУ"САКАРА" В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТНА ТП ДГС СВИЛЕНГРАД
Файл
Добавен
15.04.2019 / Централно Управление
Заповед №РД48-99/19.12.18г. за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ"Балдарана" в района на дейностна ТП ДГС Ивайловград
Файл
Добавен
04.01.2019 / Централно Управление
Заповед за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъми за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от ДП по член 163 от ЗГ и технитe ТП, за периода 01.03.19г до 29.02.2020г
Файл
Добавен
12.11.2018 / Централно Управление
Разпределение на количествата дървесина по населени места
Файл
Добавен
01.10.2018 / ДГС Сливен
Заповед за отмяна на Заповед за спиране на лова
Файл
Добавен
31.08.2018 / ДГС Сливен
Заповед № 773/22.08.2018г. на Изп. Директор на ИАГ
Файл
Добавен
29.08.2018 / ДГС Малко Търново
Заповед на основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, чл.30, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча
Файл
Добавен
10.08.2018 / ДГС Сливен
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
04.06.2018 / ДГС Царево
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
04.06.2018 / ДГС Царево
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Царево
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Царево
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
29.01.2018 / ДГС Царево
ЗАПОВЕДИ ЗА КЛАСИРАНЕ
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
05.12.2017 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
05.12.2017 / ДГС Царево
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.70, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Карнобат
Заповед № РД49-259/19.10.17г. за утвърждаване минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм и за услугите по ОЛТ.
Файл
Добавен
31.10.2017 / Централно Управление
заповед № РД - 10 - 084/02.10.2017 г.
Файл
Добавен
02.10.2017 / ДГС Царево
заповед № РД - 10 - 083/02.10.2017 г.
Файл
Добавен
02.10.2017 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в ГТ
Файл
Добавен
20.06.2017 / ДГС Царево