Процедури

Процедура № 1949 на ДГС Твърдица

Процедура № 1949 на ДГС Твърдица от 18.04.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 18.04.2018
Втора дата
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита
Предмет Документация в открита процедура за възлагане на обществена с предмет:"Доставка чрез закупуване на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок 12 месеца"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.