Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1412 ДГС Средец 29.09.2017 №№ 1723, 1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 213 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 797 куб.м. 0 куб.м. 1094 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 23,125.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейността: Добив на дървесина Виж пълна информация
1411 ДГС Средец 29.09.2017 №№1720, 1721, 1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 4576 куб.м. 906 куб.м. 611 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 6592 куб.м.
чб, дб, цр
Процедури за добив на дървесина 290,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
1409 ДГС Средец 29.09.2017 ЛКД-4 2017 Лесокултурни мероприятия 22,880.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Изкореняване на пъни – 88 дка, в отдели 600г, 604а; 2. Изтикване на пъни, подравняване и почистване на площи – 88 дка, в отдели 600г, 604 а; 3. Ригловане – 88дка, в отдели 600г, 604 а; 4. Подравняване 88 дка, в отдели 600г, 604 а, представляваща ЛКД – 2017 год. Обект № 4 на територията на ТП „ДГС Средец” Виж пълна информация
1402 ДГС Средец 27.09.2017 ЛКМ 2017 Обект -3 Лесокултурни мероприятия 5,009.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛКМ 2017 Обект - 3: Подпомагане на естественото възобновяване – „Изсичане на издънки с моторен храсторез” –; 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - Осветление – отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови Виж пълна информация
1272 ДГС Средец 02.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали" Виж пълна информация
1209 ДГС Средец 25.07.2017 №1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 102 куб.м. 990 куб.м. 0 куб.м. 1393 куб.м.
бл, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 31,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1206 ДГС Средец 14.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали“ Виж пълна информация
1164 ДГС Средец 05.07.2017 №№1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 7936 куб.м. 1002 куб.м. 937 куб.м. 264 куб.м. 0 куб.м. 10371 куб.м.
чб, бб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 309,323.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път Виж пълна информация
1163 ДГС Средец 05.07.2017 1713 "Борсучите дупки"
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 102 куб.м. 990 куб.м. 0 куб.м. 1393 куб.м.
бл, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 28,981.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1091 ДГС Средец 09.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирани ППМ – поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км Виж пълна информация
1032 ДГС Средец 16.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти” Виж пълна информация
1008 ДГС Средец 12.05.2017 №1710-1 и №1711-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 1208 куб.м. 82 куб.м. 537 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1912 куб.м.
дб, цр,
Процедури за продажба на дървесина 138,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина по асортименти на прогнозни количества - трупи и технологична дървесина Виж пълна информация
1007 ДГС Средец 12.05.2017 №1710-2 и №1711-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3692 куб.м. 0 куб.м. 3692 куб.м.
дб, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 255,796.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина по асортименти на прогнозни количества - дърва за огрев Виж пълна информация
981 ДГС Средец 05.05.2017 ЛКМ Обект № 2 Лесокултурни мероприятия 60,483.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Подпомагане на естественото възобновяване – отстраняване на подлеса - 4621дка. обща площ и 2.„Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – осветление” – 1332дка обща площ Виж пълна информация
945 ДГС Средец 21.04.2017 №1710 и №1711
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
110 куб.м. 1544 куб.м. 114 куб.м. 614 куб.м. 3692 куб.м. 0 куб.м. 6074 куб.м.
чб, дб, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 147,171.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина; 3. Подпомагане на естественото възобновяване чрез отстраняване на подлеса Виж пълна информация
930 ДГС Средец 21.04.2017 1712 "Факийски кайряци"
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 831 куб.м. 108 куб.м. 92 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 1178 куб.м.
чб, бб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 36,860.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности : 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспорт (подвоз) и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път Виж пълна информация
826 ДГС Средец 01.03.2017 Договаряне 22,767.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по асортименти от временен склад Виж пълна информация
822 ДГС Средец 10.03.2017 1702-1, 1709-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 708 куб.м. 22 куб.м. 393 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1186 куб.м.
дб, цр,
Процедури за продажба на дървесина 89,695.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина по асортименти на прогнозни количества Виж пълна информация
818 ДГС Средец 10.03.2017 1702-2, 1709-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1950 куб.м. 0 куб.м. 1950 куб.м.
дб, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 142,110.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина по асортименти на прогнозни количества Виж пълна информация
772 ДГС Средец 02.03.2017 ЛКМ - Обект №1 Лесокултурни мероприятия 49,665.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Залесяване на горски култури – 235 дка. обща площ /120дка редуцирана/ в отдел 50 „а” с 96000бр. дъбови фиданки /обичайна дейност/, 2. Отглеждане на горски култури 940дка – 2.1 Отглеждане на едногодишни горски култури - 235дка х 3пъти = 705дка обща площ /360дка редуцирана/, 2.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 85дка х 2пъти = 170дка; 2.3 Отглеждане на четиригодишни горски култури 65дка х 1 път = 65дка, попадащи в „Натура 2000”, на територията на ТП ДГС Средец ЮИДП ДП Сливен Виж пълна информация