ДГС Ново Паничарево полагат ежегодни грижи за отглеждането на три изкуствено засадени горски култури

В държавните горски територии в обхвата на ЮИДП ДП Сливен, стопанисвани от ДГС Ново Паничарево, съществуват три изкуствено засадени горски култури. За тях се полагат грижи всяка година по няколко пъти, като за отглеждането им се грижат както служителите на стопанството, така и доброволни формирования от граждани, загрижени за природата. Две от залесените култури се намират в непосредствена близост до язовир "Ясна поляна", който е с национално значение и задоволява с питейна вода жителите по населените места от ж-к "Меден Рудник" на север, чак до най-южните точки на Странджа планина. Историята на горските култури в отд. 211 б, започва през 2016 г., когато част от иглолистната гора край източната част на язовира е нападната от корояди. По време на жизнената си дейност, бръмбарът прояжда тунели под кората на дърветата и по този начин прекъсва проводящите им тъкани. При намножаване на популацията на вида се стига до изсъхване на засегнатите участъци. Ето защо, за да се ограничи разпространението на вредителя и да се защити гората, през 2017 и 2018 година са изведени санитарни сечи. На мястото на откритите голи площи, отворени след сечта, през 2019 година е извършено залесяване с 5 годишни фиданки от черен бор. Залесяването е извършено по определена схема на ръчно направени тераси. От тогава до сега, дръвчетата се окопават с ръчни инструменти, а около тях се изсича конкурентната растителност. При установяване на изсъхнали фиданки, същите се отстраняват и се попълват с нови и свежи дръвчета.Всичко това води до едно, а именно, че залесяването не е еднократен акт и са нужни много усилия, за да се получи добър резултат. Третата култура се намира южно от язовира и е засадена през 2020 г. с широколистни дръвчета от дъб. Специфичното при нея е, че младите фиданки са засаждани в зряла гора. Също така 0,4 дка от културата е създадена, за да компенсира усвоена площ с цел изграждане на стълб за телекомуникационно обслужване (компенсационно залесяване).