slide

Нормативна уредба

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, извършване, получаване и управление на дарения в полза на ЮИДП ДП
Файл
Добавен
13.06.2023 / Централно Управление
Годишен доклад за дейността на одитния комитет
Файл
Добавен
17.01.2023 / Централно Управление
Правила за дейността на ОК ЮИДП ДП 2022
Файл
Добавен
16.01.2023 / Централно Управление
Статут на ОК ЮИДП ДП 2022
Файл
Добавен
16.01.2023 / Централно Управление
Статут на ЗВО в ЮИДП 2023
Файл
Добавен
16.01.2023 / Централно Управление
Правилник за организацията и дейността на „Югоизточно държавно предприятие”
Файл
Добавен
07.11.2022 / Централно Управление
НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
Файл
Добавен
01.11.2022 / Централно Управление
ЗАПОВЕД РД 49-8/12.01.22Г И ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЮИДП ДП СЛИВЕН
Файл
Добавен
14.01.2022 / Централно Управление
ПОКАНА по реда на чл.72, ал.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.)
Файл
Добавен
19.03.2021 / ДГС Сливен
Обявление чл.38
Файл
Добавен
26.10.2018 / ДЛС Граматиково
ЗАПОВЕД РД 49-481/22.12.17 И ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЮИДП ДП СЛИВЕН
Файл
Добавен
25.01.2018 / Централно Управление
Обявление за предоставяне ползване на дървесина на местни търговци по чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
Заповед № РД 49-412/27.10.16Г. на министъра на земеделието и храните, за изменения и допълнения на правилника за организация и дейността на ЮИДП ДП Сливен
Файл
Добавен
08.03.2017 / Централно Управление
Правилник за организацията и дейността на "ЮИДП" ДП Сливен
Файл
Добавен
06.03.2017 / Централно Управление
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
14.12.2016 / Централно Управление
Обявление за предоставяне ползване на дървесина на местни търговци по чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Н. Паничарево
Обявление за определяне обема на дървесината , която ще се предостави през 2017 г. на местни търговци
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Средец
обявление за предоставяне ползване на дървесина на местни търговци по чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
08.11.2016 / ДЛС Граматиково