slide

Документи

Списък на допуснатите и класирани частни имоти
Файл
Добавен
03.02.2023 / Централно Управление
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/2024 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДГС Стара Загора
Списък на недопуснатите до класиране на втори етап от процедурата за закупуване на поземлените имоти в горски територии, собственост на физически лица - 2022
Файл
Добавен
16.01.2023 / Централно Управление
Списък на допуснатите и класирани имоти на втори етап от процедурата за закупуване на поземлените имоти в горски територии, собственост на физически лица - 2022
Файл
Добавен
16.01.2023 / Централно Управление
Информация местни търговци.
Файл
Добавен
01.12.2022 / ДГС Казанлък
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ В ЮИДП ДП СЛИВЕН И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ ДГС/ДЛС
Файл
Добавен
30.11.2022 / Централно Управление
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОП В ЮИДП ДП СЛИВЕН
Файл
Добавен
29.11.2022 / Централно Управление
Обявление на основание чл.115 от ЗГ и чл.38,ал.1, във връзка с чл.38, ал.8 от Наредбата за количества дървесина от годишния план за ползване за 2023г., които стопанството ще предложи на търговци отговарящи на изискванията
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Свиленград
Обявление за продажба на дървесина за местни потребители
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДГС Чирпан
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДГС Карнобат
Информация по чл. 38, ал. 8 от Наредбата - Местни търговци
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДГС Царево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2023Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Стара Загора
ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И КЛАСИРАНИ ИМОТИ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗ. ЛИЦА - 2022г.
Файл
Добавен
16.11.2022 / Централно Управление
Информация за местни търговци по чл.38, ал.8 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Котел
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Кости
Информация за обема дървесина, която ще се предостави от ТП "ДЛС "Несебър" на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Несебър
Обявление
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Н. Паничарево
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС МАЛКО ТЪРНОВО"
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Малко Търново
Обявление местни търговци 2023г.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Хасково
Информация МП
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Гурково