Документи

Информация, относно обема дървесина, който ще бъде предоставен на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ, през 2021 г. от ТП ДГС Звездец
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Звездец
Информация
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Н. Паничарево
Информация, относно обема дървесина, който ще бъде предоставен на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ, през 2021 г. от ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Средец
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2021 г..
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Бургас
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПРЕЗ 2021Г. ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Хасково
ИНФОРМАЦИЯ за обема дървесина, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата, от ЛСФ 2021г. на ТП ДГС Айтос-местни търговци
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Айтос
Обявление за местни търговци.
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Чирпан
ИНФОРМАЦИЯ за обема дървесина, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата, от ЛСФ 2021г. на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Стара Загора
Информация по чл.38, ал.1
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Гурково
Обявление по чл.115 от ЗГ.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Маджарово
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП "ДЛС - Тополовград" ЗА ЛФ 2021 Г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДЛС Тополовград
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП "ДГС СТАРА РЕКА" ЗА ЛФ 2021 Г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Стара река
Покана от РДГ-Бургас и ТП ДГС Айтос до обществеността и всички заинтересовани страни относно извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти и др.
Файл
Добавен
28.09.2020 / ДГС Айтос
Справка дърва за огрев за местно население 2020г.
Файл
Добавен
17.06.2020 / ДГС Звездец
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТИЧА"
Файл
Добавен
16.06.2020 / ДГС Тича
Обявление до жителите на населените места на територията на община Сливен
Файл
Добавен
16.06.2020 / ДГС Сливен
Обявление
Файл
Добавен
12.06.2020 / ДГС Малко Търново
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
11.06.2020 / ДГС Стара Загора
Карта на отделите, в които ще се добиват дърва предназначени за местно население през отоплителен сезон 2020/2021 г.
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Стара Загора
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
04.06.2020 / ДГС Бургас