Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3595 ДГС Звездец 29.11.2019 №2003 и №2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 432 куб.м. 1373 куб.м. 60 куб.м. 2038 куб.м.
дб,цр,гбр, бк, кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 48,258.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в обекти № 2003 и №2004, на територията на ТП” ДГС Звездец ” за местни търговци по чл.38 от Наредбата Виж пълна информация
3594 ДГС Карнобат 26.11.2019 1931
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 92 куб.м. 0 куб.м. 153 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 3,174.75 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1931, подотдели 363 л,м на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ Виж пълна информация
3593 ДГС Кипилово 28.11.2019 104
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 1822 куб.м. 0 куб.м. 1918 куб.м.
гбр, дрш, бб, см, трп, бк, яв, яс, чрш, лп, шс, мждр, врб,
Продажба на стояща дървесина на корен 76,324.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 104 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3592 ДЛС Несебър 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча по задание за нуждите на „ЮИДП” ДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Несебър” и в съответствие с техническата спецификация” Виж пълна информация
3591 ДГС Сливен 27.11.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 65 куб.м. 5 куб.м. 1490 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 2365 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 90,789.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3590 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193161
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 16,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193161 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
3589 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193160
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 233 куб.м.
бб, чб, бк
Процедури за продажба на дървесина 20,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193160 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
3588 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 18,033.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 193129 на 27.11.2019 год. Виж пълна информация
3587 ДГС Мъглиж 27.11.2019 193129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 57 куб.м. 20 куб.м. 240 куб.м.
бк, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 5,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 193129 на 27.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3586 ДГС Сливен 29.11.2019 0 Процедури за добив на дървесина 9,860.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Сливен” Виж пълна информация
3585 ДГС Бургас 27.11.2019 2002
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
364 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 948 куб.м. 963 куб.м. 0 куб.м. 2292 куб.м.
бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др.
Процедури за добив на дървесина 47,836.85 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад " Вършило" в землището на с. Вършило, общ. Созопол; временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица, временен склад "Димчево" в землището на с. Димчево, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2002 - отдели/подотдели 111-е, 111-ж, 130-в, 137-с, 137-т, 138-б, 140-р, 140-ж, 218-в, 222-а, 228-н общо количество 2292 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3584 ДГС Бургас 27.11.2019 2001
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
151 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 2058 куб.м. 3537 куб.м. 0 куб.м. 5776 куб.м.
бл, цр, яс, кгбр, мжд, чб, бб и др
Процедури за добив на дървесина 115,049.37 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Присад" в землището на с. Присад, временен склад "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол; временен склад "Русокастро" в землището на с. Русокастро, общ. Камено на маркирана дървесина от Обект № 2001 - отдели/подотдели 23-г, 25-д, 37-г, 37-д, 41-а, 42-а, 42-о, 43-а, 44-к, 46-б, 47-б, 47-в, 84-в, 84-е, 85-а, 86-б, 86-д, 87-д, 88-в, 90-б, 90-в, 179-б, 179-е, 179-ж, общо количество 5776 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
3583 ДГС Кости 25.11.2019 2002-1; 2005-1; 2012-1; 2013-1; 2015-1; 2020-111 и 2020-112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
349 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2512 куб.м. 1434 куб.м. 115 куб.м. 4418 куб.м.
дб, избк, цр, трп, здгл, бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 347,237.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2002-1, № 2005-1, № 2012-1, № 2013-1, № 2015-1, № 2020-111 и № 2020-112, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3582 ДГС Твърдица 26.11.2019 №1903-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 5,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на добита на склад дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3581 ДГС Чирпан 26.11.2019 Събиране на оферти с обява 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИРПАН“ Виж пълна информация
3580 ДГС Кости 25.11.2019 2002; 2005; 2012; 2013; 2015
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
349 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 2512 куб.м. 1434 куб.м. 115 куб.м. 4428 куб.м.
дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб
Процедури за добив на дървесина 104,567.00 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2002 (отдели, подотдели - 11:и, с, п), № 2005 (отдели, подотдели – 42:г, е), № 2012 (отдели, подотдели - 112:г, д, л; 114:в; 115:ж; 116:ж), № 2013 (отдели, подотдели – 117:а, б, г, л, м, н, о; 118:а) и № 2015 (отдели, подотдели – 85:д; 87:г, к; 134:ж, и, к, т) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3579 ДГС Малко Търново 26.11.2019 2008, 2009
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
242 куб.м. 90 куб.м. 23 куб.м. 999 куб.м. 1370 куб.м. 449 куб.м. 3173 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 76,662.39 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии в обекти 2008, 2009. Виж пълна информация
3578 ДГС Карнобат 08.11.2019 11915
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
239 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 621 куб.м. 152 куб.м. 0 куб.м. 1088 куб.м.
игл,шир
Процедури за добив на дървесина 25,279.22 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 11915, отд. 1183 б, в, г, м Виж пълна информация
3577 ДГС Айтос 02.12.2019 0 Процедури за добив на дървесина 1,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация относно провеждане на Открит конкурс на 02,12,2019г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина до административната зграда на РДПБЗН-Бургас,поделение гр.Айтос. Виж пълна информация
3576 ДГС Кости 22.11.2019 2001-1, 2010-1 и 2011-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
847 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 2051 куб.м.
бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд
Процедури за продажба на дървесина 154,176.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2001-1, № 2010-1 и № 2011-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация