Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3871 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 178 куб.м. 11 куб.м. 134.50 куб.м. 134.5 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
чб
№1930-1 Процедури за продажба на дървесина 29,335.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба а прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3870 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
704 куб.м. 759 куб.м. 34 куб.м. 1652 куб.м. 1636 куб.м. 288 куб.м. 5073 куб.м.
бук,гбр,здб,брз,ива,бб,см,чб,здгл
№2010 Продажба на стояща дървесина на корен 218,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3869 ДГС Твърдица 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 289 куб.м. 292 куб.м. 122 куб.м. 777 куб.м.
бук,гбр,здб,ива
№2008 Продажба на стояща дървесина на корен 33,130.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3868 ДГС Твърдица 07.02.2020 № ЛКД 1/2020г. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 14,368.16 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3867 ДГС Сливен 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 12 куб.м. 1 куб.м. 230 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м.
иглолистна
2017А Продажба на стояща дървесина на корен 10,234.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3866 ДГС Стара Загора 11.02.2020 205203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,090.50 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление - Обект №205203 Виж пълна информация
3865 ДГС Елхово 28.02.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ЕЛХОВО" Виж пълна информация
3864 ДГС Сливен 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1116 куб.м. 396 куб.м. 0 куб.м. 1673 куб.м.
иглолистна и широколистна
2022 Продажба на стояща дървесина на корен 63,611.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3863 ДГС Хасково 07.02.2020 2020-1, 2020-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 48,083.67 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2020г. Виж пълна информация
3862 ДГС Казанлък 07.02.2020 10.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
497 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 683.2 куб.м. 170.8 куб.м. 1430 куб.м.
бк
2016 Процедури за продажба на дървесина 73,836.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3861 ДГС Н. Паничарево 05.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 1025 куб.м. 525 куб.м. 25 куб.м. 1688 куб.м.
бб,избк,изгор,срлп,трп,гбр,цр,мжд,кгбр
2005 Процедури за продажба на дървесина 77,939.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП “ДГС Ново Паничарево” Обект №2005 Виж пълна информация
3860 ДГС Н. Паничарево 05.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
576 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 579 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м.
чб, бб, изгор, бл, цр, гбр, кгбр, мжд
2009 Процедури за добив на дървесина 31,510.48 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Открит конкурс- добив на дървесина в горски територии държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Обект№2009 Виж пълна информация
3859 ДГС Малко Търново 05.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1626 куб.м. 1374 куб.м. 113 куб.м. 689 куб.м. 384 куб.м. 293 куб.м. 4566 куб.м.
чб, бб, изгор, бл, избк, здгл, трп, мждр.
2001-1, 2003-1, 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 324,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3858 ДГС Малко Търново 05.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2180 куб.м. 907 куб.м. 117 куб.м. 689 куб.м. 584 куб.м. 293 куб.м. 4766 куб.м.
чб, бб, изгор, бл, избк, здгл, трп, мждр.
2001, 2003, 2011 Процедури за добив на дървесина 116,833.79 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
3857 ДГС Малко Търново 05.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
158 куб.м. 282 куб.м. 12 куб.м. 12 куб.м. 72 куб.м. 0 куб.м. 524 куб.м.
чб, бб, здгл.
2005 Процедури за продажба на дървесина 22,536.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3856 ДГС Тунджа 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 440 куб.м. 275 куб.м. 25 куб.м. 310 куб.м. 0 куб.м. 1085 куб.м.
чб, бл, цр, чдб, срлп, ак
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 44,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2009 Виж пълна информация
3855 ДЛС Граматиково 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
894 куб.м. 155 куб.м. 0 куб.м. 239 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1288 куб.м.
чб, здгл, бб
2016 Процедури за добив на дървесина 34,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект с №2016 Виж пълна информация
3854 ДГС Казанлък 03.02.2020 04.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 368 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м.
здб,бк,бл,ak,срлп, мжд, чб
2015, 192138 Процедури за продажба на дървесина 26,112.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3853 ДГС Казанлък 03.02.2020 04.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 183 куб.м. 3644 куб.м. 0 куб.м. 4179 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, чб
2012, 2013, 2014, 2015 Процедури за добив на дървесина 145,565.01 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента Виж пълна информация
3852 ДГС Звездец 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 161 куб.м. 16 куб.м. 62 куб.м. 776 куб.м. 11 куб.м. 1070 куб.м.
дб,цр,гбр,мжд,кгбр
Обекти № 2003 Процедури за добив на дървесина 25,062.06 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти Обекти № 2003 от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“ Виж пълна информация