Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4568 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 33 куб.м. 1 куб.м. 57 куб.м. 353 куб.м. 11 куб.м. 470 куб.м.
гбр, бк, бб, длг, здб, лп
2046-1 Процедури за продажба на дървесина 34,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2046-1 на 31.08.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4567 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 33 куб.м. 1 куб.м. 57 куб.м. 553 куб.м. 11 куб.м. 670 куб.м.
гбр, бк, бб, длг, здб, лп
2046 Процедури за добив на дървесина 24,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2046 на 31.08.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4566 ДЛС Тополовград 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 125 куб.м. 8 куб.м. 220 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м.
чб;бб;бл
2023 Процедури за добив на дървесина 9,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2023 Виж пълна информация
4565 ДГС Свиленград 25.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 155.31 куб.м.
чб,бб
2015-5 Процедури за продажба на дървесина 13,201.35 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4564 ДГС Чирпан 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 459 куб.м. 25 куб.м. 925 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 1601 куб.м.
бб, чб, бл, лп, мжд, цр, здб
206137, 206138 и 206139 Процедури за добив на дървесина 36,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на временен склад в обекти № 206137, 206138 и 206139 за местни търговци Виж пълна информация
4563 ДГС Чирпан 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
355 куб.м. 236 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 709 куб.м. 0 куб.м. 1387 куб.м.
ак, бк, гбр, здб
206109 и 206134 Продажба на стояща дървесина на корен 67,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТИ № № 206109 и 206134 Виж пълна информация
4562 ДГС Сливен 25.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1295 куб.м. 764 куб.м. 150 куб.м. 2344 куб.м.
иглолистна и широколистна
2046А, 2051А, 2053, 2054 Продажба на стояща дървесина на корен 88,718.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4561 ДГС Елхово 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 525 куб.м.
цр;бл;чб;кдб
2026 Процедури за добив на дървесина 10,554.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2026 Виж пълна информация
4560 ДГС Елхово 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 354 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 684 куб.м.
цр;бл;чб;кдб
2025 Процедури за добив на дървесина 13,710.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2025 Виж пълна информация
4559 ДГС Казанлък 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 1551 куб.м. 0 куб.м. 1619 куб.м.
здб,гбр,бк,лп
2032 Процедури за добив на дървесина 63,142.93 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 2032 Виж пълна информация
4558 ДГС Бургас 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 156 куб.м.
бл, цр, кгбр
2012 Процедури за добив на дървесина 3,518.72 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2012 - отдели/подотдели 111-е, 111-ж общо количество 156 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4557 ДГС Котел 24.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
377 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 669 куб.м. 203 куб.м. 235 куб.м. 1513 куб.м.
бк, гбр, яв, бб, здб, чб
82 Процедури за добив на дървесина 40,385.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 82 от ДГТ, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4556 ДГС Казанлък 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 276 куб.м.
чб,бб,ак
2028 Процедури за продажба на дървесина 19,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от обект 2028 Виж пълна информация
4555 ДГС Хасково 21.08.2020 2020-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 111,418.78 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни мероприятия в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2020г. Виж пълна информация
4554 ДЛС Граматиково 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 117 куб.м. 263 куб.м. 1111 куб.м. 810 куб.м. 133 куб.м. 2493 куб.м.
чб,трп,здб,бк,гбр,мжд,бл,цр
№2025 Процедури за добив на дървесина 57,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2025, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4553 ДГС Кипилово 19.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 2 куб.м. 2 куб.м. 16 куб.м. 1598 куб.м. 20 куб.м. 1757 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр,здб, трп, лп, шс, дрш, мждр, яс, врб, яв
2005 Процедури за продажба на дървесина 70,022.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2005, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
4552 ДЛС Мазалат 31.08.2020 Публично състезание 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 36 месеца" Виж пълна информация
4551 ДГС Котел 03.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 556 куб.м. 0 куб.м. 556 куб.м.
бк,здб,гбр,бл,трп
79 Процедури за добив на дървесина 14,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 79
Виж пълна информация
4550 ДГС Мъглиж 19.08.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 723.52 лв. без ДДС
Предмет: ОМН без материален добив – извеждане на осветление Виж пълна информация
4549 ДГС Свиленград 14.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 781 куб.м. 81.9 куб.м. 688 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 1856 куб.м.
чб,бб,брз,кдб,цр,
20-2 Продажба на стояща дървесина на корен 64,755.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация