Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4885 ДГС Тунджа 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 98 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 4054 куб.м. 0 куб.м. 4250 куб.м.
цр, бл, пяс, кдб, клб, срлп, члб, мжд, кгбр
2103, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 97,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №2103, 2104, 2105, 2106 Виж пълна информация
4884 ДЛС Мазалат 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2106Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП; Виж пълна информация
4883 ДГС Казанлък 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2106Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП; Виж пълна информация
4882 Централно Управление 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2106Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП; Виж пълна информация
4881 ДГС Чирпан 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
4880 ДГС Гурково 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
4879 ДГС Мъглиж 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
4878 Централно Управление 15.12.2020 2104Ц Продажба на стояща дървесина на корен 581,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Мъглиж”, ТП „ДГС Гурково” и ТП „ДГС Чирпан”; Обект 2104Ц Виж пълна информация
4877 ДГС Нова Загора 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 21 куб.м. 4 куб.м. 638 куб.м. 2082 куб.м. 0 куб.м. 2745 куб.м.
здб, бл, цр, срлп, кл, мждр, кгбр, гбр, бк, др. шир.
2101НЗ Процедури за добив на дървесина 63,135.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
4876 ДГС Тича 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1260 куб.м. 17 куб.м. 100 куб.м. 1773 куб.м. 1782 куб.м. 348 куб.м. 5280 куб.м.
иглолистна и широколистна
2102 Продажба на стояща дървесина на корен 305,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”. Виж пълна информация
4875 ДГС Малко Търново 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 46 куб.м. 22 куб.м. 1141 куб.м. 1227 куб.м. 464 куб.м. 3033 куб.м.
бб, здгл, изгор, избк, цр, гбр
2108, 2109, 2110 Процедури за добив на дървесина 73,196.95 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността дърводобив от горски територии за обекти 2108, 2109, 2110. Виж пълна информация
4874 ДГС Сливен 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
938 куб.м. 385 куб.м. 19 куб.м. 545 куб.м. 4529 куб.м. 430 куб.м. 6846 куб.м.
широколистна и иглолистна
2106, 2107, 2108, 2109, 2111 и 2114 Продажба на стояща дървесина на корен 284,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
4873 ДГС Мъглиж 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 84 куб.м. 2 куб.м. 586 куб.м. 679 куб.м. 37 куб.м. 1413 куб.м.
здб, гбр, цр, бк
213102, 213104 Процедури за продажба на дървесина 98,132.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 213102 и № 213104 на 11.12.2020 год. Виж пълна информация
4872 ДГС Мъглиж 11.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 84 куб.м. 2 куб.м. 586 куб.м. 679 куб.м. 37 куб.м. 1413 куб.м.
здб, гбр, цр, бк
213102, 213104 Процедури за добив на дървесина 34,477.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213102 и № 213103 на 11.12.2020 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
4871 ДГС Н. Паничарево 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
669 куб.м. 1955 куб.м. 117 куб.м. 2312 куб.м. 3554 куб.м. 0 куб.м. 8607 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, мжд, кгбр, срлп, трп, чб, бб
№ 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3 Процедури за продажба на дървесина 574,721.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3; от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4870 ДГС Маджарово 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 89 куб.м. 1685 куб.м. 0 куб.м. 1846 куб.м.
бл, здб, мжд
2101 Процедури за добив на дървесина 43,381.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на изпълнението на услугата по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово – ЛФ - 2021г.“ за Обект № 2101 Виж пълна информация
4869 ДГС Н. Паничарево 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
601 куб.м. 36 куб.м. 62 куб.м. 527 куб.м. 1078 куб.м. 284 куб.м. 2588 куб.м.
бл, избк, цр, мжд, кгбр, чб
2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2 Процедури за продажба на дървесина 222,486.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2109-1, № 2111-1, № 2112-1, № 2111-2 и № 2112-2, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
4868 ДГС Малко Търново 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
602 куб.м. 190 куб.м. 10 куб.м. 100 куб.м. 30 куб.м. 14 куб.м. 946 куб.м.
чб,бб,здгл, избк, изгор, цр, гбр
2111 Процедури за добив на дървесина 23,618.02 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността дърводобив за местни търговци по чл. 115 от ЗГ. Виж пълна информация
4867 ДГС Малко Търново 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
775 куб.м. 342 куб.м. 246 куб.м. 3533 куб.м. 3500 куб.м. 1744 куб.м. 10140 куб.м.
игор, избк, цр, гбр, бл, трп, мждр
2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Процедури за добив на дървесина 244,381.68 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността дърводобив за обекти от ЛФ 2021. Виж пълна информация
4866 ДГС Айтос 09.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 244 куб.м. 5 куб.м. 329 куб.м. 41 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
чб,бб,дгл,бл,гбр,,цр,избк,мжд
2124 Процедури за добив на дървесина 13,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2124. Виж пълна информация