Личен състав

Директор
инж. Пейчо Иванов Върбанов
Заместник директор
Михаил Иванов Михаилов
Заместник директор
Константин Станчев Недев
Председател на УС
Мария Михайлова
Член на УС
инж. Пейчо Иванов Върбанов
Член на УС
Славина Попова-Колева
Началник отдел "Възобновяване, ПП"
Румяна Николова Пенева
Главен експерт "Стопанисване "
Теодор Михайлов
Заместник директор
Станимир Атанасов Сотиров
Началник отдел "Ловно стопанство, СД и Охрана"
Невен Любомиров Пенев
Началник отдел "ПДАОЧР"
Галина Александрова Попова
Началник отдел „ВО и МРЛТ”
Диана Ангелова Кутова - Стефанова
Ръководител Човешки ресурси
Христина Здравкова Стефанова
Главен счетоводител
Мария Костова Русева
Заместник гл.счетоводител
Петранка Пенева Петрова
Счетоводител
Таня Грудова Янгозова
Юрисконсулт
Светлана Йорданова Драгиева
Юрисконсулт
Юра Велкова Челебиева
Юрисконсулт
Катя Иванова Димитрова
Експерт "Програми и проекти"
Мариана Иванова Кушкиева