slide

Личен състав

Директор
инж. Димчо Радев
Заместник директор
инж.Станимир Сотиров
Заместник директор
имж.Златка Азманова
Член на УС
инж. Димчо Радев
Член на УС - представител на държавата
Валентин Маринов
Независим член, председател на УС
Васил Петров
Началник отдел "Ловно стопанство и странична дейност
Невен Пенев
Началник отдел "ПДАОЧР"
Галина Попова
Началник отдел "Отдаване на дейностите"
Симеон Симеонов
Началник отдел "Възобновяване програми и проекти"
инж.Виолета Тенева
Главен счетоводител
Мария Русева
Ръководител звено Вътрешен одит
Цветка Петкова
Главен вътрешен одитор
Антоанета Иванова
Главен вътрешен одитор
Златина Величкова
Юрисконсулт
Светлана Драгиева
Юрисконсулт
Юра Челебиева
Юрисконсулт
Динко Илчев
Юрисконсулт
Исмаил Куванджъ
Юрисконсулт
Петър Петров
Главен експерт "Стопанисване на горите"
Теодор Михайлов