slide

Личен състав

Директор
инж. Димчо Радев
Заместник директор
инж.Станимир Сотиров
Заместник директор
имж.Златка Азманова
Член на УС
инж. Димчо Радев
Член на УС - представител на държавата
Валентин Маринов
Независим член, председател на УС
Васил Петров
Началник отдел "ПДАОЧР"
Галина Попова
Началник отдел "Отдаване на дейностите"
инж. Симеон Симеонов
Началник отдел "Възобновяване програми и проекти"
инж.Виолета Тенева
Началник отдел "ЛССДОГТ"
инж. Велико Стефанов
Главен счетоводител
Мария Русева
Ръководител звено Вътрешен одит
Цветка Петкова
Главен вътрешен одитор
Антоанета Иванова
Главен вътрешен одитор
Златина Величкова
Юрисконсулт
Светлана Драгиева
Юрисконсулт
Юра Челебиева
Юрисконсулт
Динко Илчев
Юрисконсулт
Исмаил Куванджъ
Юрисконсулт
Петър Петров
Главен експерт "Стопанисване на горите"
инж. Теодор Михайлов