slide

Заповеди

Заповед За учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
14.05.2024 / ДГС Царево
Планирано ползване по горскостопански план на недървесни продукти в горските територии, собственост на общини в обхвата на РДГ Сливен.
Файл
Добавен
29.04.2024 / Централно Управление
СПИСЪК НА ОБЩИНИ С ПЛАНИРАНИ ПО ГСП КОЛИЧЕСТВА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ-ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ.
Файл
Добавен
22.04.2024 / Централно Управление
Заповед №РД-10-103__25-03-2024г. за учредяване безвъзмездно право на ползване
Файл
Добавен
11.04.2024 / ДГС Хасково
Заповед №РД-10-102/25.03.2024г. за учредяване безвъзмездно право на ползване за устойване на постоянен пчелин.
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Хасково
Заповеди на МЗХ и указания за заявителите относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Н. Паничарево
Заповед № РД 49-74/08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на нов образец на позволително за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Мъглиж
Заповед № РД 49-73/08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на месечна цена за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Мъглиж
Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти - диворастящи гъби и плодове.
Файл
Добавен
22.03.2024 / Централно Управление
Списък на ДГС / ДЛС, в които има планирани по горскостопански план ползване на недървесни горски продукти /гъби, трюфели/
Файл
Добавен
22.03.2024 / Централно Управление
Указания за заявителите относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)а
Файл
Добавен
21.03.2024 / Централно Управление
Заповед относно издаване на позволителни за НГП
Файл
Добавен
21.03.2024 / ДГС Твърдица
Заповед относно издаване на позволителни за недървеси горски продукти
Файл
Добавен
21.03.2024 / ДГС Твърдица
БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ - ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ
Файл
Добавен
20.03.2024 / Централно Управление
Заповед № РД 49-74 / 08.03.2024 год. за изменение Заповед № РД 49-144/25.04.2013 год. Образец на позволително за ползване на недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
Заповед РД 49-73 / 08.03.2024 год. - цена за ползване на диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
заповед паша
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица.
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Чирпан
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица.
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Чирпан
Заповеди на обшините Поморие, Руен и Несебър за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДЛС Несебър