slide

Заповеди

Заповед № РД-10-108/10.07.2024 г. за задържане на гаранция по договор за продажба на дървесина от обект № 1601-1 с купувач "ТОПАЗ" ЕООД.
Файл
Добавен
10.07.2024 / ДГС Малко Търново
Заявление странично ползване
Файл
Добавен
04.07.2024 / Централно Управление
РЕШЕНИЕ ИАГ-15234/13.06.2024 Г. ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ОБЕКТ "ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК 8 "МОРАВИТЕ" ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ШСК ПРЕДИ РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ"
Файл
Добавен
17.06.2024 / ДЛС Мазалат
РЕШЕНИЕ ИАГ-14544/06.06.2024 Г. ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ОБЕКТ "ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОВЕЖДАЩ КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА РШ В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ ДО ПСОВ - ГР. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ"
Файл
Добавен
10.06.2024 / ДЛС Мазалат
Заповед №РД-10-59/28.05.2024г. за учредяване право на ползване в ГТ
Файл
Добавен
30.05.2024 / ДЛС Тунджа
Заповед За учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
14.05.2024 / ДГС Царево
Планирано ползване по горскостопански план на недървесни продукти в горските територии, собственост на общини в обхвата на РДГ Сливен.
Файл
Добавен
29.04.2024 / Централно Управление
СПИСЪК НА ОБЩИНИ С ПЛАНИРАНИ ПО ГСП КОЛИЧЕСТВА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ-ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ.
Файл
Добавен
22.04.2024 / Централно Управление
Заповед №РД-10-103__25-03-2024г. за учредяване безвъзмездно право на ползване
Файл
Добавен
11.04.2024 / ДГС Хасково
Заповед №РД-10-102/25.03.2024г. за учредяване безвъзмездно право на ползване за устойване на постоянен пчелин.
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Хасково
Заповеди на МЗХ и указания за заявителите относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Н. Паничарево
Заповед № РД 49-74/08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на нов образец на позволително за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Мъглиж
Заповед № РД 49-73/08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на месечна цена за ползване на диворастящи гъби и плодове от горските територии
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Мъглиж
Списък на ДГС / ДЛС, в които има планирани по горскостопански план ползване на недървесни горски продукти /гъби, трюфели/
Файл
Добавен
22.03.2024 / Централно Управление
Указания за заявителите относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)а
Файл
Добавен
21.03.2024 / Централно Управление
Заповед относно издаване на позволителни за НГП
Файл
Добавен
21.03.2024 / ДГС Твърдица
Заповед относно издаване на позволителни за недървеси горски продукти
Файл
Добавен
21.03.2024 / ДГС Твърдица
БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ - ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ
Файл
Добавен
20.03.2024 / Централно Управление
Заповед № РД 49-74 / 08.03.2024 год. за изменение Заповед № РД 49-144/25.04.2013 год. Образец на позволително за ползване на недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
Заповед РД 49-73 / 08.03.2024 год. - цена за ползване на диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново