ЮИДП-СЛИВЕН УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „ОТ ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА ДО ЗЕЛЕНИЯ ПОЯС: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ МРЕЖИ В ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“

Водещата организация на проекта е сдружение „Българско дружество за защита на птиците” /БДЗП/, с което „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр.Сливен има сключено партньорско споразумение за сътрудничество. Партньори в изпълнението му, освен ЮИДП ДП Сливен, са Фондация „По-диви Родопи” /ФПДР/ и „БърдЛайф Европа и Централна Азия” /БЛИЦА/. С участието си в проекта ЮИДП ДП Сливен има поставена цел за възстановяване на ксеротермни гори и речни галерии в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатични изменения. За осъществяване на поставената цел, в рамките на пет годишния период на договора, ЮИДП предвижда дейности по замяна на 3 180 ха борови култури с местни дървесни видове и създаване на 30 ха крайречни гори. Замяната на боровите култури е разделена в две направление – 3 000 ха трансформиране на иглолистни култури в широколистни, чрез извеждане на сеч за трансформация и 180 ха залесяване с местни дъбове – цер, благун и космат дъб, на площи освободени след санитарни или принудителни сечи в иглолистни култури. В рамките на първата година от проекта, на територията на предприятието извеждане на сеч за трансформация на иглолистни култури е извършено върху 474,2 ха, като достигнатият процент, спрямо предвиденото за целия проект, е 15,8 %. Тази дейност е извършена на територията на 7 териториални поделения, както следва: „ДГС Кости" – 11,4 ха; „ДГС Елхово" – 98,4 ха; „ДГС Звездец" – 27,6 ха; „ДЛС Граматиково" – 10,5 ха; „ДГС Малко Търново" – 129,8 ха; „ДГС Средец" – 174,9 ха; „ДЛС Тополовград" – 21,6 ха. Възстановените горски територии, чрез залесяване с местни дъбове, са общо 58,5 ха, които са 32,5% от общо предвидените. На територията на „ДГС Свиленград" е залесена площ от 44 ха с космат дъб, а в „ДЛС Тунджа" - 14,5 ха с цер. В рамките на проекта са създадени и крайречни гори в "ДЛС Тополовград" на площ от 5,5 ха с летен дъб и полски ясен. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за застрашени ландшафти, която е управлявана от екип, работещ под ръководството на изпълнителния директор на Природозащитна инициатива Кеймбридж, която сама по себе си е сътрудничество между Университет на Кеймбридж на Старите Школи и водещи международни организации за опазване на биоразнообразието. Университетът получи грант за финансиране на програмата от Аркадия – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг. В резултат на това Университетът е и юридическото лице, което влиза в Проекта чрез подписване на Договор за безвъзмездно финансиране с БДЗП. Продължителността му е 60 месеца, считано от 01.10.2022 г. до 30.09.2027 г. Размера на общото финансиране на проекта е 4 100 833 $, като финансирането за ЮИДП ДП е 499 439 $.