Процедури

Процедура № 1464 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 24.10.2017
Втора дата
Начална цена 8,902.85 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Участие в открит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина на територията на ТП "ДГС Стара река" от лесосечен фонд 2017г. Обект 1727

Данни за дървесината

Обект/и № 1727
Дървесен вид бб, см, здгл, бк, гбр, брз
Едра 25 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 100 куб.м.
За огрев 178 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 378 куб.м.