Процедури

Процедура № 4048 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 19.05.2020
Втора дата
Начална цена 3,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица през 2020г."

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.