Процедури

Процедура № 4572 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 27.08.2020
Втора дата
Начална цена 65,792.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитрвоград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2027, 2028
Дървесен вид бл, цр, кгбр, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2056 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2056 куб.м.