Процедури

Процедура № 5118 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 08.03.2021
Втора дата
Начална цена 28,900.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ОТ ОБЕКТИ ЗА СЕЧ С № 1903, 2002, 2021, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112), ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 1
Дървесен вид мжд, цр, бл, изгр
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 750 Пр. куб.м.
За огрев 950 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 1700 Пр. куб.м.