Процедури

Процедура № 5336 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 27.05.2021
Втора дата
Начална цена 87,414.36 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2107; 2108
Дървесен вид бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,здгл,чб,бл,брз
Едра 652 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 1448 куб.м.
За огрев 876 куб.м.
ОЗМ 220 куб.м.
Всичко 3317 куб.м.