Процедури

Процедура № 5389 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 22.06.2021
Втора дата
Начална цена 49,236.61 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2108
Дървесен вид гбр, трп, бк, здб, бб, чб, см, брз, яв, яс, шс, бл
Едра 340 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 849 куб.м.
За огрев 505 куб.м.
ОЗМ 114 куб.м.
Всичко 1855 куб.м.