Процедури

Процедура № 5495 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 03.09.2021
Втора дата 17.09.2021
Начална цена
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Да се проведе конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл.9, ал.9, т. 1-6 от ЗЛОД, ловностопански комплекси: Сакар 1, Сакар 2 и Княжево, чиито граници са определени със заповед №РД 46-1465/14.08.2001г. на министъра на земеделието и горите, в района на дейност на териториално поделение "ДЛС Тополовград", в обхвата на ЮИДП ДП , гр.Сливен

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.