Процедури

Процедура № 5557 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 15.09.2021
Втора дата
Начална цена 36,153.57 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2111
Дървесен вид бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,
Едра 395 куб.м.
Средна 95 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 548 куб.м.
За огрев 286 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Всичко 1383 куб.м.