Процедури

Процедура № 5604 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 06.10.2021
Втора дата
Начална цена 22,348.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №215130

Данни за дървесината

Обект/и № 215130
Дървесен вид здб, цр, срлп, гбр, мждр, кгбр
Едра 39 куб.м.
Средна 151 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 243 куб.м.
За огрев 493 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 932 куб.м.