Процедури

Процедура № 5663 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 03.11.2021
Втора дата
Начална цена 21,179.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213148П и 213149П на 03.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213148П;213149П
Дървесен вид бк,здб,гбр,бл,цр
Едра 9 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 185 куб.м.
За огрев 42 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Всичко 269 куб.м.