Процедура № 5720 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Царево 29.11.2021 215,439.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 бл, изгр, избк, чб, мжд, кгбр, бб, цр; 125 куб.м. 1984 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 6433 куб.м. 27 куб.м. 8588 куб.м.