Процедури

Процедура № 5763 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 07.12.2021
Втора дата
Начална цена 2,707.54 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Oткрит конкурс
Предмет Възлагане на дейностите: „Механизирано почистване и механизирана подготовка на почвата за залесяване” в горски територии от ДГФ на територията на ТП "ДГС Карнобат"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.