Процедури

Процедура № 5822 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 101,863.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2206; 2207; 2208
Дървесен вид бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,
Едра 514 куб.м.
Средна 355 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 1382 куб.м.
За огрев 916 куб.м.
ОЗМ 125 куб.м.
Всичко 3317 куб.м.