Процедура № 5835 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 13.12.2021 53,216.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2209 МТ;2210 МТ;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2209 МТ;2210 МТ; бл;здб;лп;цр;кгбр;гбр; 4 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1640 куб.м. 0 куб.м. 1663 куб.м.