Процедури

Процедура № 5835 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 53,216.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2209 МТ;2210 МТ;

Данни за дървесината

Обект/и № 2209 МТ;2210 МТ;
Дървесен вид бл;здб;лп;цр;кгбр;гбр;
Едра 4 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1640 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1663 куб.м.