Процедури

Процедура № 5908 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 11.01.2022
Втора дата
Начална цена 76,283.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2202; 2203
Дървесен вид бк,яв,гбр,трп,лп,яс,см,бб,здгл,чб,брз,брс,вб
Едра 1043 куб.м.
Средна 569 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 482 куб.м.
За огрев 289 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2415 куб.м.