Процедури

Процедура № 5923 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 01.02.2022
Втора дата
Начална цена 12,489.91 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект № 1-2022 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.