Процедури

Процедура № 5949 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 24.02.2022
Втора дата
Начална цена 86,646.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2220;2224;2227;2228;2229;2234

Данни за дървесината

Обект/и № 2220;2224;2227;2228;2229;2234
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;чб;
Едра 0 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 52 куб.м.
За огрев 2753 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2810 куб.м.