Процедури

Процедура № 5986 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 02.03.2022
Втора дата
Начална цена 21,966.26 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2204 (отдели, подотдели - 372 в; 373 в; 397 в от ЛФ-2022 г., находящ се в горска територия – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 2204
Дървесен вид цр,бл,изгор,кг,мжд;
Едра 3 куб.м.
Средна 91 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 697 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 806 куб.м.