Процедури

Процедура № 5998 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 09.03.2022
Втора дата
Начална цена 16,100.06 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет За извършване на лесокултурни дейности в териториалния обхват на ТП "ДГС Твърдица".

Данни за дървесината

Обект/и № № ЛКД-1/2022 г.
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.