Процедура № 6011 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Царево 15.03.2022 50,000.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности ОТКРИТ КОНКУРС „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове на обекти за сеч с № 2201, 2202, 2203, 2204 и 2209 до адрес на краен потребител, находящи се на територията на ТП „ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект № 3 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м.