Процедури

Процедура № 6038 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 18.03.2022
Втора дата
Начална цена 100,275.41 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект с № 2201 (отдели, подотдели – 336 а, б, в ), Обект с № 2202 (отдели, подотдели – 337 а, в, г, е ), Обект с № 2208 (отдели, подотдели – 38 б; 360 а ) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2201, Обект №2202, Обект №2208
Дървесен вид чб,изгор,бл,избк,цр,гбр,трп,срлп,мжд,кгбр
Едра 32 куб.м.
Средна 1047 куб.м.
Дребна 82 куб.м.
Технологична 1018 куб.м.
За огрев 1597 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 3779 куб.м.