Процедури

Процедура № 6065 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 01.04.2022
Втора дата
Начална цена 14,170.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ до населените места с. Ново Паничарево, с. Крушевец и с. Индже войвода“

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2118, Обект №2113 и Обект №2208
Дървесен вид дб,цр,мжд,гбр,срлп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 760 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 760 куб.м.