Процедури

Процедура № 6070 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 01.04.2022
Втора дата
Начална цена 54,430.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност ТП „ДГС-Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 2203
Дървесен вид чб, бб, кдб, бл, цр
Едра 46 куб.м.
Средна 149 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1725 куб.м.
За огрев 10 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1930 куб.м.