Процедури

Процедура № 6085 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 11.04.2022
Втора дата
Начална цена 198,273.66 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №№2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226, от ЛФ-2022г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2206, 2208, 2212, 2223, 2224, 2225 и 2226
Дървесен вид бл, цр, кл, кгбр, мжд,здб, срлп, гбр, трпт, кл, кдб, чб, ак, бб
Едра 194 куб.м.
Средна 1305 куб.м.
Дребна 66 куб.м.
Технологична 567 куб.м.
За огрев 3697 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5829 куб.м.