Процедури

Процедура № 6094 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 15.04.2022
Втора дата
Начална цена 44,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Отркит конкурс за осъществяване услугите: товарене, транспортиране, разтоварване на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на вр.складове на територията на ТП ДГС Айтос - до обособен обект по чл.206 от ЗГ, находящ се в с.Люляково, Община Руен в териториалния обхват на ТП ДГС Айтос – с цел осигуряване на дървесина за огрев в обекта по чл.206 от ЗГ.

Данни за дървесината

Обект/и № 22206
Дървесен вид
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 0 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 2000 Пр. куб.м.