Процедури

Процедура № 6107 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 21.04.2022
Втора дата
Начална цена 148,259.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 222, 223 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 222,223
Дървесен вид бб,чб,ела,бк,дб,яв,здб,бл, трп,кгбр, гбр,мжд, шс,лп,см, здгл, ела, яв
Едра 921 куб.м.
Средна 177 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
Технологична 2006 куб.м.
За огрев 1362 куб.м.
ОЗМ 320 куб.м.
Всичко 4817 куб.м.