Процедури

Процедура № 6150 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 27.05.2022
Втора дата
Начална цена 67,249.67 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект № 2225 от ЛФ-2022г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2225
Дървесен вид бл, цр, кгбр, здб
Едра 49 куб.м.
Средна 298 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1592 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1944 куб.м.