Процедури

Процедура № 6187 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 05.07.2022
Втора дата
Начална цена 75,415.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2221
Дървесен вид цр, бл, кгбр, мжд, изгр;
Едра 139 куб.м.
Средна 282 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2067 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 2490 куб.м.