Процедури

Процедура № 6217 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 11.08.2022
Втора дата 25.08.2022
Начална цена 14,654.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Сондите” в района на дейност на ТП „ДГС Гурково“, обособен със Заповед №РД 49-228/07.06.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.